USLOVI ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA

- Posedovanje važeće vozačke dozvole - minimum 3 godine i navršena 21 godina.

- Posedovanje važeće lične karte ili pasoša.

- Novac za najam vozila - plaća se unapred.

Poštujte propise

U slučaju saobraćajne nezgode obavezno obavestiti saobraćajnu policiju. Samo na osnovu zapisnika možete biti oslobođeni plaćanja celokupne štete na vozilu. Celokupnu štetu na vozilu ćete platiti ukoliko ste nepažnjom i nemarom oštetili vozilo.

Šta ako ...

Ukoliko je došlo do kvara na vozilu ili neke nepredviđene situacije potrebno je da kontaktirate Rent a Car agenciju na broj 064 613 0076. Problem će biti rešen u najkraćem roku.

U inostranstvu možete kontaktirati lokalni auto moto savez ili servis.

OPŠTE ODREDBE - Ugovor o najmu

BeoMM d.o.o. (u daljem tekstu najmodavac) iznajmljuje najmoprimcu, čiji su podaci na prednjoj strani ugovora, vozilo pod sledećim uslovima:

1. Da svojeručno potpiše ugovor o najmu i time se saglasi sa odredbama ugovora:

da prihvata sve uslove iz ovog ugovora, kao i cenu najma po važećem cenovniku BeoMM d.o.o. da ima važeću vozačku dozvolu za odgovarajuću kategoriju (isto važi i za dodatnog vozača), da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima, da vozilo vreti najmodavcu u istom stanju i u ugovoreno vreme, da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja, da iznajmljeno vozilo ne koristi: - pod uticajem alkohola ili droga, - u protivzakonite svrhe - za obuku vozača, prevoz putnika i robe za nadoknadu - za vuču prikolica ili drugih vozila kao i za učestvovanje na moto sportskim priredbama Da vozilo koristi samo za sopstvene potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu, Da pravo upravljanja vozilom ima najmoprimac i po njemu ovlašćeni dodatni vozač upisan u tački 3. prednje strane ugovora. Da vozilo ne prelazi državne ili administrativne granice Republike Srbije, bez ovlašćenja najmodavca (ovlašćenje je upisano u tački 4) Da bez saglasnosti najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova ili uređeja na vozilu

2. Ogreši li se najmoprimac o bilo koju odredbu ili uslov tačke 1 ugovora o najmu obavezuje se da će nadoknaditi najmodavcu svu i svaku štetu koja bi iz toga proizišla a čiji će obim utvrditi najmodavac.

3. Najmorpimac se obavezuje da će najmodavcu, na njegov prvi zahtev odmah vratiti iznajmljeno vozilo i platiti:

iznose novčanih kazni izrečenih protiv najmoprimca u vezi korišćenja vozila a prouzrokovane krivicom najmoprimca (kršenje saobraćajnih propisa i zakona o parkiranju). Troškove sudske i advokatske (ukoliko dođe do njih).

4. Ukoliko najmoprimac ne vrati vozilo u ugovorenom roku koji je konstatovan prednjom stranom ugovora najmodavac je dužan da:

pusti krivičnu prijavu za lice i potragu za vozilom u nadležnom Tužilaštvu i Sekretarijatu unutrašnjih poslova pokrene sudski proces protiv najmoprimca radi naplate svojih potraživanja koji je konstatovan ovim ugovorom.

5. Za vreme korišćenja vozila najmoprimac je u skladu sa zakonskim propisima i pravilima osiguranja osiguran o odgovornosti za štete prema trećim licima do Zakonom propisanog iznosa.

6. Najmoprimac učestvuje 20% u ukupnoj šteti na vozilu ukoliko je kriv pod uslovom da je Policija sačinila zapisnik sa lica mesta udesa. Ukoliko najmpoprimac nije kriv za nastalu štetu na vozilu pod uslovom da je Policija izvršila uviđaj sa lica mesta i sačinila zapisnik nema učešća u šteti. Štete na vozilu nastale od nepoznatog počinioca bez nastalog udesa ili kada je vozilo parkirano a Policija nije izvršila uviđaj ili sačinila zapisnik najmoprimac snosi učešće u šteti 100% ukoliko nema osnova za naplatu KASKO osiguranja i/ili kada je šteta manja od 150€. U slučaju krađe ili nestanka vozila najmoprimac učestvuje u šteti 5% od tržišne vrednosti na dan iznajmljivanja, pod uslovom da je Policija izvršila uviđaj a najmoprimac uredno poseduje originalni ključ i saobraćajnu dozvolu. Ukoliko policija nije izvršila uviđaj i/ili najmoprimac ne poseduje originalni ključ i saobraćajnu dozvolu učešće je u ovom slučaju, za krađu, nestanak ili utaju 100% vrednosti vozila na dan iznajmljivanja.

7. Bez obrzira na osiguranje za slučaj havarije vozila najmoprimac je odgovoran i snosiće 100% učešća u šteti ako je:

vozilom upravljao pod dejstvom alkohola i/ili droga, ako je štetu prouzrokovao namerno ili usled grube nemarnosti ili bahatosti u vožnji, ako u trenutku nastanka štete nema važeću vozačku dozvolu.

8. Najmodavac neće obeštetiti najmoprimca za nestanak ličnog prtljaga i robe koja se nalazi u ili na vozilu u vreme najma vozila.

9. Najmorpimac se obavezuje da će u slučaju udesa štititi interese najmodavca kao i svoje interese time:

što će kod nastanka saobraćajne nezgode odmah pozvati i sačekati dolazak Policije radi službenog uviđaja, što neće napustiti lice mesta dok se ne izvrše sve neophodne radnje i ne osigura vozilo od eventualnih daljih posledica. Što će odmah zabeležiti podatke (ime, prezime, broj lične karte, broj polise, registarski broj) o svim učesnicima i eventualnim svedocima udesa, Što će podneti pismenu izjavu najmodavcu o uzrocima nastale štete na iznajmljenom vozilu.

10. Propusti li najmoprimac da u slučaju štete ispuni sve uslove navedene u ugovoru snosiće sve troškove koje bi najmodavcu iz toga proizašli.

11. Jedini dokaz da je vozilo vraćeno i ugovor ispoštovan je POTVRDA IZDATA NAJMOPRIMCU OD STRANE BEOMM D.O.O.

12. U SLUČAJU SPORA IZ OVOG UGOVORA STRANKE PRIZNAJU NADLEŽNOST SUDA U BEOGRADU..